Arodveselības un darba drošuma politika

SIA „Roadeks” savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās pastāvīgi uzlabo un pilnveido arodveselības un darba drošuma sistēmu, ievērojot LR darba aizsardzības likumdošanas un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās arodveselības un darba drošuma prasības.

Mūsu sniegtie pakalpojumi var ietekmēt pastāvīgo darbinieku veselību un drošību. Darbinieki ir ieinteresēti mūsu uzņēmuma drošā funkcionēšanā. Mums jāveido darba vide, kas novērš darba traumu un nelaimes gadījumu iespējamību darba vietā.

Lai to sasniegtu, uzņēmums veic atbilstošu risku novērtēšanu un pārvaldes programmas īstenošanu. Uzņēmums nepārtraukti nodrošina radītāju monitoringu un kontroli.

Realizējot plānus mērķu sasniegšanā, ir svarīga visa uzņēmuma personāla iesaiste mērķu izpildes procesā. Uzņēmuma vadībai ir jāpieliek visus spēkus tam, lai visi darbinieki izprastu uzņēmuma politiku arodveselības un darba drošuma jomā.

Uzņēmums sniedz saviem darbiniekiem, partneriem, pašvaldību un Valsts kontroles iestādēm visu nepieciešamo informāciju par arodveselības un darba drošuma sistēmā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī nepārtraukti seko līdzi aktualitātēm Valsts likumdošanā un citos normatīvajos dokumentos.

Saturs © Roadeks 2015 / Izstrāde © SIA BITI 2010